July 30th    Tisha B’Av
September 19th Yom Teruah
September 28th  Yom Kippur
October 3-10  Sukkot
October 10th Shemini Atzeret
December 10 – 18  Hanukkah